Undervisning og årets gang

Indhold

Vores undervisning er forankret i henhold til Lov om Ungdomsskoler og undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 

I vores undervisning har vi fokus på både den enkelte elevs udfordringer og kompetencer.

I Heltidsundervisningen kombineres teoretisk- og praktisk undervisning for at bringe elevernes mange forskellige kompetencer i spil. 

Den daglige undervisning foregår fra mandag til fredag i tidsrummet fra 08.30-13.30. Eleverne modtager undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk og har mulighed for at gå til folkeskolens 9. klasses prøve i fagene dansk, matematik og engelsk. Undervisningen forsøges at gøres så anvendelses- og praksisorienteret som muligt, da vores erfaring er, at det er med til at motivere den unge og give mening i forhold til interesser, kompetencer og uddannelsesønsker.

Den målrettede indsats bevirker, at de unge efter endt skolegang har større chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller erhverve sig et job. Undervisningen skal sikre, at eleven kvalificeres til at bestå folkeskolens prøve eller gå videre i job- eller uddannelsestilbud, hvor folkeskolens prøve ikke er en forudsætning.

I vores undervisning får den unge mulighed for at genopdage- og genvinde lysten til læring. I Heltidsundervisningens velstrukturerede hverdag, hvor teoretisk- og praktisk undervisning kombineres, har eleven mulighed for at erhverve sig selvværd, blive afklaret med hensyn til egne kompetencer og muligheder samt blive så klar som muligt til ungdoms- og voksenlivet.


Skema og årshjul

Der udleveres ved skoleårets start skema og  årshjul.


Praktik

I forbindelse med at blive afklaret, profiterer nogle af vores elever af praktikforløb, som betyder, at man kan komme ud i forskellige virksomheder og institutioner for at få prøve et eller flere fag. Praktikforløbene aftales individuelt, så det kommer til at give mest mening for den enkelte elev.